Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Hướng dẫn giải

Nhiệm vụ:

Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài .

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:26

Các câu hỏi cùng bài học