Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu C1 trang 104 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 9:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy xác định mặt chân đế của khối hộp ở các vị trí 1,2,3,4

Hướng dẫn giải

Vị trí 1: Mặt chân đế là mặt cắt AB (mặt ABA'B')

Vị trí 2: Mặt chân đế là mặt cắt AC (mặt ACA'C')

Vị trí 3: Mặt chân đế là cạnh AD (mặt ADA'D')

Vị trí 4: Mặt chân đế là cạnh AA'

Với A', B', C', D' là các điểm ứng với A, B, C , D ở trên hình hộp.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 9:57

Các câu hỏi cùng bài học