Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu a (SGK trang 8)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm:

- Năng nhặt, chặt bị.

 ¨

- Cơm thừa, gạo thiếu.

 ¨

- Góp gió thành bão.

 ¨

- Của bền tại người.

 ¨

- Vung tay quá trán.

 ¨

- Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

 ¨

- Ăn phải dành, có phải kiệm.

 ¨

- Tích tiểu thành đại.

 ¨

- Ăn chắc mặc bền.

 ¨

Hướng dẫn giải

Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm:

- Năng nhặt, chặt bị.

x

- Cơm thừa, gạo thiếu.

- Góp gió thành bão.

x

- Của bền tại người.

x

- Vung tay quá trán.

¨

- Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

¨

- Ăn phải dành, có phải kiệm.

x

- Tích tiểu thành đại.

x

- Ăn chắc mặc bền.

x

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học