Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 152 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Công ty là gì? Có những loại công ty nào?

Hướng dẫn giải

- Công ty là loại hình doanh nghiêp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, trong đó các thành viên cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào công ty.

Theo Luật Doanh nghiêp, có 2 loại công ty: Công ty trách nhiêm hữu hạn và công ty cổ phần.

- Theo luật doanh nghiêp Viêt Nam có hiêu lực từ 1-7-2006 có các loại hình công ty:

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Công ty TNHH một thành viên

+ Công ty cổ phần

+ Công ty hợp danh

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học