Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?

Hướng dẫn giải

Câu chuyện khuyên chúng ta: nếu biết chăm chỉ, yêu quý đất đai sẽ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nội dung bài: Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:55

Các câu hỏi cùng bài học