Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào có \({1 \over 2}\) số con chim đang bay ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

-  Đếm số chim đang bay và số chim còn ở trên cành.

- Chọn hình có số chim đang bay và số chim trên cành bằng nhau.

Cách giải :

Hình a và hình c có \({1 \over 2}\) số con chim đang bay.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:42

Các câu hỏi cùng bài học