Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Hướng dẫn giải

 

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:00

Các câu hỏi cùng bài học