Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Xác định vị trí của kim giờ và kim phút của mỗi đồng hồ rồi đọc giờ thích hợp.

Cách giải :

a) 1 giờ.

b) 6 giờ.

c) 10 giờ.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:27

Các câu hỏi cùng bài học