Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ? 

Hướng dẫn giải

Trong nước nuôi thuỷ sản có nhiều sinh vật sống : Thực vật thuỷ  sinh gồm sinh vật phù du và thực vật đáy 

Như: Tảo khuê, tảo dung, tảo 3 góc,  bọ kiếm gân, trùng 3 chi, rong mái chèo, rong tôm, ấu trùng muỗi lắc, ốc, hến 

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:11

Các câu hỏi cùng bài học