Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Thực hiện các phép tính.

- Kiểm tra phép tính đã nối với kết quả đúng hay chưa rồi điền đ hoặc s tùy ý.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:32

Các câu hỏi cùng bài học