Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có : 34 bông hoa

Lan có :.....bông hoa ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm số hoa của Lan ta lấy số bông hoa của cả hai trừ đi số hoa của Hà đang có.

Cách giải :

Lan hái được số bông hoa là:

68 - 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:26

Các câu hỏi cùng bài học