Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Có : 20 cái bát

Thêm : 1 chục cái bát

Tất cả : ... cái bát ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái bát ban đầu cộng với số bát mua thêm.

Cách giải :

   1 chục cái bát = 10 cái bát

Nhà Lan có tất cả số cái bát là:

     20 + 10 = 30 (cái bát)

             Đáp số: 30 cái bát. 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm