Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính (theo mẫu):

a) 2cm + 3cm = 5cm                                 b) 6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm =                                             5cm - 3cm = 

   8cm + 2cm =                                             9cm - 4cm =

   14cm + 5cm =                                           17cm - 7cm =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Cộng, trừ các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b)  6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm = 8cm                                     5cm - 3cm = 2cm

   8cm + 2cm = 10cm                                   9cm - 4cm = 5cm

  14cm + 5cm = 19cm                                  17cm - 7cm = 10cm

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm