Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu chuyện này khuyên ta điều gì ?

Hướng dẫn giải

Câu chuyện này khuyên ta cần phải quan tâm, giúp đỡ người khác, nhất là hàng xóm láng giềng.

Nội dung bài: Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Các câu hỏi cùng bài học