Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                                      

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                                      

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Các câu hỏi cùng bài học