Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời :

Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:17

Các câu hỏi cùng bài học