Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

Hướng dẫn giải

Tên một số dân tộc trên đất nước ta : Vân Kiều, Mnông, Tà Ôi, Xơ Đăng, Chăm, Tày, Hoa, Khơ-me, Nùng, Gia Rai, Sán Dìu, …

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:36

Các câu hỏi cùng bài học