Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Dùng các hình tam giác, xoay và ghép thành hình cái thuyền.

Cách giải :

 Có thể xếp hình như sau:

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:26

Các câu hỏi cùng bài học