Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Điền đơn vị độ dài phù hợp khi đo bề dày hoặc chiều dài của các đồ vật.

Cách giải :

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm.

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm.

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:21

Các câu hỏi cùng bài học