Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Cách giải :

Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:12

Các câu hỏi cùng bài học