Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

2 : 2 x 0 =                       0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =                       0 : 4 x 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Cách giải :

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:58

Các câu hỏi cùng bài học