Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 và tìm nguyên nhân khiến lúa bội thu.

Trả lời :

Mấy vụ liền lúa bội thu vì khi hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất đã làm kĩ nên lúa rất tốt.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:54

Các câu hỏi cùng bài học