Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo em, dự báo thời tiết có ích lợi gì ?

Hướng dẫn giải

Dự báo thời tiết có  nhiều lợi ích trong cuộc sống con người. Giúp chúng ta chủ động trong công việc và dự phòng để tránh những thiên tai xảy ra. Hạn chế thấp nhất sự thiệt hại về người và của. Đồng thời căn cứ vào thời tiết mà chủ động tiến hành công việc đúng mùa màng thời vụ …

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Các câu hỏi cùng bài học