Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Quy ước về ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Ren trục

- Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren

- Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

Ren lỗ

- Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren.

- Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:08

Các câu hỏi cùng bài học