Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuần chủng và nai giống. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa lai kinh tế và lai gây thành.

Hướng dẫn giải

Phân biệt

+ Nhân giống thuần chủng: Ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể cùng giống.

+ Tạp giao: ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể khác giống.

- Lai kinh tế lai giữa các cá thể khác giống với nhau sử dụng ưu thế lai F1 để nuôi lấy sản phẩm.

- Lai gây thành là lai 2 hay nhiều giống chọn lọc các đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống mới.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:06

Các câu hỏi cùng bài học