Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <; >, = thích hợp vào chỗ chấm:

35....42                     90....100                 38...30 + 8

87... 85                     69....60                   46...40 + 5

63....36                     50....50                   94...90 + 5

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Tính giá trị các vế có phép toán.

- Số có nhiều chữ số hơn thì có giá trị lớn hơn

- Hai số đều có 2 chữ số : So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

35 < 42                       90 < 100                   38 = 30 + 8

87 > 85                       69 > 60                     46  > 40 + 5

63 > 36                       50 = 50                     94  < 90 + 5

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:41

Các câu hỏi cùng bài học