Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

11 + 3 - 4 =            14 - 4 + 2 =           12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =            15 - 5 + 1 =           15 - 2 + 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

11 + 3 - 4 = 10          14 - 4 + 2 = 12          12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10          15 - 5 + 1 = 11          15 - 2 + 2 = 15

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm