Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 10:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

0....1               3 + 2 .... 2 + 3                      5 - 2 ....6 - 2

10...9              7 - 4....2 + 2                         7 + 2....6 + 2 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

0 < 1                3 + 2 = 2 + 3                      5 - 2  < 6 - 2

10 > 9              7 - 4 < 2 + 2                       7 + 2 > 6 + 2 

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 10:36

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm