Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3....6                3 + 3.....6            4 + 2.....5 

2 + 4....6                3 + 2.....6            4 - 2......5

Hướng dẫn giải

2 + 3 < 6                      3 + 3 = 6                      4 + 2 > 5 

2 + 4 = 6                      3 + 2 < 6                      4 - 2 < 5

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm