Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 1....4                  5 - 1....0                           3 + 0.....3

4 + 1....5                  5 - 4....2                           3 - 0.....3

Hướng dẫn giải

4 + 1 > 4                  5 - 1 > 0                           3 + 0 = 3

4 + 1 = 5                  5 - 4 < 2                           3 - 0 = 3

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm