Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:52

Lý thuyết

Câu hỏi

>, <, =

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0

Hướng dẫn giải

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm