Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu \(>; < =\) vào chỗ chấm:

2 + 1....3                                4.....1 + 2

1 + 3....3                                4.....1 + 3

1 + 1....3                                4.....2 + 2

Hướng dẫn giải

2 + 1 = 3                                4 > 1 + 2

1 + 3 > 3                                4 = 1 + 3

1 + 1 < 3                                4 = 2 + 2

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:15

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm