Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 15:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6

Hướng dẫn giải

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 15:34

Các câu hỏi cùng bài học