Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 - 58 ;                    509 - 6

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đặt tính : Viết phép tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học