Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Lượm dũng cảm như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 4, chú ý tới hoàn cảnh ngoài mặt trận và cách cậu bé làm nhiệm vụ.

Trả lời :

Lượm là một cậu bé dũng cảm. Ngoài mặt trận đạn bay vèo vèo nhưng Lượm vẫn chuyển thư an toàn.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:36

Các câu hỏi cùng bài học