Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

  60cm + 40cm...1m

  300cm + 53cm...300cm + 57cm

  1km...800m 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Thực hiện phép tính ở các vế.

- Đổi về cùng một đơn vị đo độ dài.

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m 

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:18

Các câu hỏi cùng bài học