Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

Cách giải :

875 < 785                            321 > 298

697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                             732  = 700 + 30 + 2

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:08

Các câu hỏi cùng bài học