Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 =                          200 + 200 =

500 + 200 =                       300 + 100 =                          500 + 300 =

300 + 200 =                       600 + 300 =                          800 + 100 =

b) 800 + 200 = 1000          400 + 600 =                          500 + 500 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Cộng các số hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng của kết quả hai chữ số 0.

Cách giải :

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 = 600                        

500 + 200 = 700                 300 + 100 = 400                       

300 + 200 = 500                 600 + 300 = 900                       

 

200 + 200 = 400

500 + 300 = 800

800 + 100 = 900

b)

800 + 200 = 1000

400 + 600 = 1000        

500 + 500 = 1000  

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:30

Các câu hỏi cùng bài học