Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

101...102                          106...109

102...102                          103...101

105...104                          105...105

109...108                          109...110

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

101 < 102                          106 < 109

102 = 102                          103 > 101

105 > 104                          105 = 105

109 > 108                          109 < 110

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:45

Các câu hỏi cùng bài học