Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

...x 5 = 0                       3 x ... = 0

...: 5 = 0                       ... : 3 = 0

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Áp dụng kiến thức về số 0 trong phép nhân và phép chia đã học để tìm thừa số hoặc số bị chia còn thiếu.

Cách giải :

0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

0 : 5 = 0                        0 : 3 = 0

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:58

Các câu hỏi cùng bài học