Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8...

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15...

c) Em làm bài kiểm tra trong 35...

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tùy từng trường hợp để điền đơn vị giờ hoặc phút thích hợp.

Chú ý : 1 giờ = 60 phút.

Cách giải :

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:29

Các câu hỏi cùng bài học