Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

Hướng dẫn giải

- Thân cây rất to.

- Cành cây rất lớn.

- Ngọn cây rất cao.

- Rễ cây quái lạ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:20

Các câu hỏi cùng bài học