Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc, vì vậy em sử dụng câu hỏivì sao?

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

Trả lời :  

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:13

Các câu hỏi cùng bài học