Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16                Mẫu: 8 x 2 = 16.

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12  

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20  

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Hướng dẫn giải

b) 4 x 3 = 12

c) 10 x 2 = 20

d) 5 x 4 = 20

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:12

Các câu hỏi cùng bài học