Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Số?

 

         9 + 8 =                                                   7 + 8 =

c)      9 + 6 =                                                d) 6 + 5 =

         9 + 1 + 5 =                                              6 + 4 + 1 =

Hướng dẫn giải

         9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c)      9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

         9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:36

Các câu hỏi cùng bài học