Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7;                   72 - 36

b) 81 - 9;                   50 - 17.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:01

Các câu hỏi cùng bài học