Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:47

Các câu hỏi cùng bài học