Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Hướng dẫn giải

Máy kéo thường chuyên động với tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ xảy ra quá tải, nên hệ thống truyền lực có nhừng đặc điểm riêng:

- Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn.

- Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

- Trong trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp sô chính hoặc qua hộp số phân phối.

- Có trục trích công suất.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:17

Các câu hỏi cùng bài học