Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta căn cứ vào những chỉ tiêu nào để chọn giống vật nuôi? Trình bày các phương pháp chọn giống.

Hướng dẫn giải

- Chỉ tiêu chọn giống vật nuôi: ngoại hình thể chất, sinh trưởng phát dục và sức sản xuất.

- Các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi: chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể, chọn lọc cá thể phải gồm 3 bước là:

+ chọn lọc tổ tiên

+ chọn lọc bản thân

+ chọn lọc đời sau.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:06

Các câu hỏi cùng bài học