Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 45)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá?

Hướng dẫn giải

Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

- Chồi lá phát triển thành cành mang lá.

- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học